Terms and conditions

Voor het gebruik van de diensten welke aangeboden worden door Roombase op de website www.roombase.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal definities gehanteerd. Deze definities zijn in dit artikel (artikel 1) gedefinieerd. Deze definities worden in zowel enkelvoud als meervoud gebruikt.

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
 2. Dienst: de dienstverlening van Roombase op Roombase.nl waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het plaatsen van oproepen met betrekking tot studentenhuisvesting alsmede het verkrijgen van toegang tot de gegevens uit de database en het reageren op deze oproepen;
 3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruik maakt van de Dienst(1.2) van Roombase;
 4. Roombase: de website www.roombase.nl, eigendom van Roombase;
 5. Overeenkomst; de overeenkomst tussen de Gebruiker(1.3) en Roombase op grond waarvan Roombase Diensten(1.2) aan de Gebruiker(1.3) ter beschikking stelt;
 6. Roombase: vertegenwoordigd door Pieter B. en Tom v B.;

Artikel 2 - Algemeen

 1. Roombase(1.4) is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden(1.1) te wijzigen of aan te vullen zonder hier kennis van te geven.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden(1.1) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Roombase(1.4) en de Gebruiker(1.3) zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden(1.1) nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden(1.1) onverminderd van kracht blijven. Roombase(1.4) zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietig verklaarde/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietig verklaarde/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Roombase(1.4) is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 – Eigendomsrecht

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van Roombase(1.4), waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interface ontwerp, flowcharts, promotiemateriaal, documentatie, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door Roombase(1.4) ligt nadrukkelijk bij Roombase(1.4).
 2. Het eigendom van de gegevens en het beeldmateriaal dat door de Gebruiker(1.3) op Roombase(1.4) wordt geplaatst ligt nadrukkelijk bij de Gebruiker(1.3).
 3. Het is Roombase(1.4) toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een Gebruiker(1.3) toegang te weigeren.
 4. Het is niet toegestaan om de inhoud van Roombase(1.4) te gebruiken voor andere doeleinden dan het in contact brengen tussen kameraanbieder en kamerzoeker. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan om onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Roombase(1.4). Echter is het voor de Gebruiker(1.3) wel toegestaan om informatie uit te printen als deze is gemarkeerd met een duidelijke print knop op de pagina. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaatsvinden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 1. Roombase(1.4) is/zijn niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade geleden door een Gebruiker(1.3) en/of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, kamervermeldingen, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de kamer, het plaatsen van teksten en/of beelden waarbij het eigendom niet bij de Gebruiker(1.3) ligt, discriminerende, seksuele en/of beledigende vermeldingen en/of andere zaken die niet tot de redelijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie).
 2. De Gebruiker(1.3) is aansprakelijk voor de door haar/hem geplaatste gegevens. Hieronder vallen onder andere tekst en beelden.
 3. Roombase(1.4) faciliteert een ontmoetingsplaats voor kamerzoeker en kameraanbieder. Deze ontmoetingsplaats wordt aangeboden in de vorm van een website via Roombase(1.4). Roombase(1.4) is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.
 4. Door het gebruik van Roombase(1.4) vrijwaart Roombase(1.4) zich volledig voor alle mogelijke claims.
 5. Roombase(1.4) heeft het recht om een schadevergoeding te eisen van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken van Roombase(1.4).

Artikel 5 - Privacy

 1. De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door Roombase(1.4). Door het verstrekken van de gegevens gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van e-mails van Roombase(1.4).
 2. Als door misbruik van Roombase(1.4) privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van de misbruikpleger en niet onder de aansprakelijkheid van Roombase(1.4).
 3. Om de Dienst(1.2) te kunnen bieden dient Roombase(1.4) persoonsgegevens te verzamelen. Roombase(1.4) draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6 - Onderhoud

 1. Roombase(1.4) is gerechtigd Roombase(1.4) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dat dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het onderhouden of aanpassen van Roombase(1.4). De Gebruiker(1.3) heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 7 - Gebruik en verstrekking van informatie

 1. De Gebruiker(1.3) garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens en e-mailadres volledig juist en actueel zijn.
 2. De Gebruiker(1.3) dient er zorg voor te dragen dat de informatie in de door hem/haar geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid. Door het plaatsen van de advertentie geeft de Gebruiker(1.3) Roombase(1.4) toestemming deze gegevens te plaatsen op Roombase(1.4).

Artikel 8 - Spam en misbruik van gegevens

 1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruiker(s)(1.3) die door hen via Roombase(1.4) openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Gebruiker(s)(1.3) is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de Gebruiker(1.3) met betrekking tot de aangeboden woonruimte. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
 2. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Gebruiker(s)(1.3), althans het direct of indirect promoten van de diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde woonruimte;
 3. iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
 4. e-mailadressen van Gebruiker(s)(1.3) te verzamelen om welke reden dan ook;.
 5. Indien een Gebruiker(1.3) (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde behoort het tot de mogelijkheid om, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één (1) gebeurtenis, alsmede onverminderd het recht van Roombase(1.4) om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker(1.3) te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Roombase(1.4) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Roombase(1.4) gebruik maakt.

Artikel 10 - Verwijzingen

 1. Roombase(1.4) bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Roombase(1.4) heeft geen zeggenschap over deze websites. Roombase(1.4) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.